Pirmsskolas līgums

Svarīgi!


Šajā formā ievadītie dati tiks izmantoti līguma, bērna personas lietas sagatavošanai, sadarbībai ar pašvaldībām un valsti normatīvajos aktos noteiktajā kātībā un ievērojot personu datu aizsardzību.


Lūdzu aizpildiet to tikai pēc tam, kad veiktas pārrunas ar pirmsskolas vadību un ir savstarpēja vienošanās par turpmāko sadarbību.


Līgumslēdzēja norādītais e-pasts būs reģistrēts līgumā un tiks izmantots oficiālai saziņai.

Parakstot līgumu būs jāuzrāda līguma slēdzēja identifikāciju apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.


Pirms apmeklējuma uzsākšanas būs jāiesniedz:

Pieteikuma informācija

Bērna informācija

Dzimšanas apliecība

Klātienē jāuzrāda dzimšanas apliecības un līgumslēdzēja pases oriģināli

Tēva informācija

Mātes informācija

Aizbildņa informācija (norādiet, ja tāds ir)

Personas, kuras vecāki pilnvaro izņemt bērnu no iestādes

Papildus

Piemēram, pirmsskolas izglītības iestāde, estētikas skoliņa, interešu izglītības pulciņi, u.c.. Kā arī, cik ilgi apmeklēts?

Piekrītu, ka iesniegtie dati tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.Datu apstrādes mērķis ir izglītojamā dokumentu sagatavošana, datu ievadīšana izglītības sistēmas datu bāzēs, apmācību programmu veidošana, nodrošināšana un saziņa ar vecākiem. Pieejas personas datiem ir tikai darbiniekiem, kas ir pilnvaroti apstrādāt minētos personas datus. Ieteikumus un jautājumus var uzdot, rakstot uz mazulitisru@mazulitisru.lv